Η Οργάνωση Παραγωγών (Ο.Π.) της «ΑΓΙΑΣΜΑ Α.Ε.» διαθέτει τις παρακάτω εγκαταστάσεις:

- Ένα συσκευαστήριο συνολικού εμβαδού 2.400 m2 το οποίο σχεδιάστηκε την δεκαετία του 1990 και το οποίο εκσυγχρονίστηκε μερικώς το έτος 2003 αλλά κυρίως στη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου σταδιακής Αναγνώρισης (2007-2012), όπου έχει λάβει την τελική του μορφή και δυναμική, ώστε να ανταποκρίνονται από πλευράς διασφάλισης της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων και των όρων υγιεινής και ασφάλειας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO-9000 και HACCP.

- Μηχανολογικό εξοπλισμό παραγωγικής διαδικασίας ο οποίος είναι καινούργιος και εξυπηρετεί πλήρως τις ανάγκες ταξινόμησης – συσκευασίας και τυποποίησης του βασικού προϊόντος (σπαράγγια) των μελών – παραγωγών. Το προϊόν (σπαράγγια) συσκευασμένο και τυποποιημένο προέρχεται μέσα από μία διαδικασία πιστοποιημένη από πλευράς διασφάλισης της ποιότητας και όρων υγιεινής και ασφάλειας και υφίσταται διαδικασία ιχνηλασιμότητας και η οποία διατηρείται μέχρι την κατανάλωση.

Στον μηχανολογικό εξοπλισμό της παραγωγικής διαδικασίας περιλαμβάνονται μία μηχανή διαλογής σπαραγγιών, μία μηχανή ζύγισης σπαραγγιών και δεσίματος και μία τσερκομηχανή.

- Η συντήρηση του βασικού προϊόντος (σπαράγγια) γίνεται κατ’ αρχήν στο θάλαμο υδρόψυξης δυναμικότητας 40 τόνων / 24ωρο και εν συνεχεία στους τέσσερις (4) ψυκτικούς θαλάμους συνολικού όγκου 2.000 m3.

Η συντήρηση των προϊόντων των φρούτων γίνεται σε ψυκτικούς θαλάμους στους οποίους προγραμματίζεται η εγκατάσταση καυστήρων αιθυλενίου.