Η Οργάνωση Παραγωγών (Ο.Π.) της «ΑΓΙΑΣΜΑ Α.Ε.» συστήθηκε και λειτουργεί από τον Μάιο του έτους 2006 με βάση το Καταστατικό Λειτουργίας της «ΑΓΙΑΣΜΑ Α.Ε.» και με τον Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας που ψηφίσθηκε από  την Ειδική Γενική Συνέλευση των μελών που ίδρυσαν την Οργάνωση.

Υπέβαλε αρχικά σχετική αίτηση στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης Ομάδων Παραγωγών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καβάλας με βάση την με αρ.πρωτ. 06/14172/2-12-2003 Εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (τότε Υπουργείου Γεωργίας).

Κατέθεσε Σχέδιο Αναγνώρισης, σύμφωνα με τον Καν.(ΕΚ) 1432/2003, στο οποίο αναλύονταν οι δράσεις και οι ενέργειες που θα εφήρμοζε η Ομάδα Παραγωγών προκειμένου, εντός της μεταβατικής περιόδου, να αποκτήσει τα κριτήρια του άρθρου 11 του Καν.(ΕΚ) 2200/1996.

Το Σχέδιο αυτό εγκρίθηκε με την με αριθμό 287603/12-4-2007 Απόφαση του Υπουργού και προαναγνωρίστηκε τον Απρίλιο του έτους 2007.

Τον Σεπτέμβριο του έτους 2009 υπέβαλε αίτηση για προαναγνώριση σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον Καν.(ΕΚ) 1580/2007 και την Κ.Υ.Α. 266355/11-02-2009 και προαναγνωρίστηκε από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης Ομάδων Παραγωγών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καβάλας για τα προϊόντα:

1.Σπαράγγια και 2.Ακτινίδια.

Η μεταβατική περίοδος της προαναγνώρισης της Ομάδας Παραγωγών έληξε την 11/4/2012, περίοδο κατά την οποία η Ομάδα Παραγωγών υλοποίησε κατά το μεγαλύτερο μέρος του το Σχέδιο Αναγνώρισης και ως εκ τούτου υπέβαλε αίτηση πλήρους αναγνώρισής της ως Οργάνωση Παραγωγών (σχετική η με αριθμό 04/4792/09-05-2012 Απόφαση Αναγνώρισης), αφού πληρούσε τα κριτήρια του Καν.(ΕΚ) 1234/2007 καθώς και τα κριτήρια του Καν.(ΕΚ) 543/2011.

Η Οργάνωση Παραγωγών της «ΑΓΙΑΣΜΑ Α.Ε.» αναγνωρίστηκε αρχικά με την με αριθμ. πρωτ. 04/4792/9-5-2012 Απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αναγνώρισης για τα προϊόντα: σπαράγγια και ακτινίδια ενώ στην συνέχεια, έπειτα από νέα αίτηση της, η Ο.Π. της «ΑΓΙΑΣΜΑ Α.Ε.» αναγνωρίστηκε για τα προϊόντα: σπαράγγια, ακτινίδια, ροδάκινα, βερίκοκα και ρόδια, με την αριθμ. πρωτ. 04/971/17-01-2013.

Τέλος, σημειώνουμε το γεγονός ότι η Ο.Π. της «ΑΓΙΑΣΜΑ Α.Ε.» υλοποιεί το πρώτο της Επιχειρησιακό Πρόγραμμα διάρκειας τριών ετών (2013-2015), με επενδύσεις που αφορούν τους εξής στόχους:- Προγραμματισμός της παραγωγής

- Βελτίωση και διατήρηση της ποιότητας του προϊόντος

- Βελτίωση της εμπορίας του προϊόντος και

- Προστασία του περιβάλλοντος